Бэлгийн карт

Нэг удаа орох эрх 

Нэмэлт урамшуулал:

10 удаа орох эрхийг - 500.000 ₮

20 удаа орох эрхийг - 900.000 ₮

Нэг удаа орох эрх 

Нэмэлт урамшуулал:

10 удаа орох эрхийг - 500.000 ₮

20 удаа орох эрхийг - 900.000 ₮